Wie neemt de lead bij keuze voor diensten in de Cloud? De Organisatie, De IT-afdeling of de gebruikers? Of zijn hier goed mengvormen in mogelijk?

Cloud Diensten kunnen, doordat zij webgebaseerd zijn, veelal eenvoudig geselecteerd, ingericht en gebruikt worden. Dit maakt het mogelijk voor individuele gebruikers en teams om binnen de organisatie zelf clouddiensten te gebruiken. Zeker als het gaat om “Gratis” diensten is de adoptie van deze diensten hoog. Hiermee komen steeds meer diensten binnen de organisatie met allen hun eigen uitdagingen op het gebied van functionaliteit, veiligheid en privacy. Aangezien steeds meer verschuift naar Cloud diensten komt hiermee een interessante vraag voor organisaties  – en zeker voor IT afdelingen – naar boven die beantwoord moet worden; Wie is in de lead bij keuze voor diensten in de Cloud?

Bij de keuze voor IT diensten is traditioneel de IT afdeling in de lead. Dit kan centraal of decentraal georganiseerd zijn maar zeker met standaard diensten is de ontwikkeling richting centrale sturing binnen de organisatie terug te zien.  Een andere variant die enorm opkomt is de keuze voor IT (in de Cloud) door eindgebruikers, teams of afdelingen. Beide varianten hebben hun eigen kenmerken en voor- en nadelen. Deze blogpost gebruikt de publicatie van “Surf 2012, Wie zit er aan het stuur” als basis.

 

Centraal gestuurd gebruik van cloud diensten

Bij centraal gestuurd gebruik van cloud diensten voert de organisatie nadrukkelijk de regie.  De selectie van de dienst, en het beheer, zoals het aanmaken van accounts en het regelen van rechten, liggen bij de instelling. Denk hierbij aan toepassingen, zoals de elektronische leeromgeving, het financiële systeem, etc..

Individueel gestuurd gebruik van cloud diensten

Hier selecteert de gebruiker zelf de cloud dienst, en beslist over het gebruik ervan binnen de organisatie. De gebruiker maakt hiervoor een persoonlijk account aan bij de provider van de cloud dienst, en kan daarvoor soms ook collega’s uitnodigen. Gebruik is vrijwel altijd direct gericht op de eigen taken zoals bv verkoop of planning.  Voorbeelden van hierbij ingezette (veelal gratis) cloud diensten zijn Hyves, YouTube, Hotmail, Gmail, Wikispaces, etc.

De volgende kenmerken, voor- en nadelen spelen voor ;

Selectie, inrichting en beheer door  individuele gebruiker

+ snel in te richten

+ meestal gratis

+ sterke betrokkenheid

+ laagdrempelig gebruik

+ nodigt uit tot innovatie

– beperkte functionaliteit

– niet of beperkt configureerbaar

– volledig afhankelijk van voorwaarden

aanbieder

– gebruik en beheer buiten gezichtsveld

organisatie

• Duurzaamheid afhankelijk van

individuele gebruiker

• Bij inzet binnen de organisatie blijft

de organisatie toch verantwoordelijk voor het gebruik,

m.n. w.b.t. privacy issues!

• Sommige aanbieders claimen eigenaarschap

van de opgeslagen content

• Dubbel beheer van accountgegevens op

verschillende plekken

Selectie, inrichting en beheer op (centraal) organisatieniveau

+ vaak uitgebreidere functionaliteit dan

individuele (gratis) licentie

+ organisatie invoering en ondersteuning

+ centraal accountbeheer waardoor beter

te beveiligen

+ verantwoordelijkheden leverancier in

contract vastgelegd

+ veelal koppeling met andere

ICT-toepassingen mogelijk

– langdurige besluitvorming

• Gevaar voor langdurig ‘top-down’

invoertraject en lage adoptie

Natuurlijk is de vraag – wie in de lead is – niet zo zwart wit als deze uitersten. Er is door de ontwikkeling van Cloud wel een duidelijke trend waar te nemen in de veranderende rol en behoefte van gebruikers en veelal verwachten zijn ook dat de interne organisatie zich gaat opstellen op een dienstverlenende manier zoals ook veel Cloud Providers dat doen. De Rol van de IT afdeling zal mee moeten veranderen en deze ontwikkelingen moeten ondersteunen.  Het opzetten van een Enterprise Appstore voor Cloud kan nog wel eens een passende oplossing zijn om invulling te geven aan het beste van beide werelden. Selecteer voor je organisatie de diensten die de organisatie kan en mag gebruiken en stel ze beschikbaar via een Enterprise Appstore waarin gebruikers zelf hun diensten kunnen bestellen en ze vervolgens ook kunnen gebruiken. De appstore wordt hiermee de dienstencatalogus van de interne IT afdeling die de regie voert en daarbij ook diensten beschikbaar stelt van externe cloud leveranciers. Zij moeten dan wel de middelen leveren zoals bv. functionaliteit voor Single Sign On over deze diensten en een goede selectie en contractonderhandeling vooraf voor veel verschillende diensten.  Het alternatief wordt dan ;

Een enterprise Appstore

Een enterprise Appstore opgezet door de centrale organisatie en bedoeld voor zowel generieke IT voorzieningen als eenvoudige cloud diensten die gebruikers zelf rechtstreeks kunnen gebruiken.

+ IT afdeling wordt als innovatiever en ondersteunend gezien

+ de organisatie kan sneller , eenvoudiger en veiliger diensten kiezen en gebruiken

+ de organisatie houdt regie op contracten, kosten en aspecten zoals veiligheid en privacy

+ de organisatie is een enabler geworden voor decentrale ontwikkelingen

–       het vraagt het opzetten van een appstore vooraf inclusief selectie van diensten, contract afspraken etc. Alhoewel hier een mengvorm in gekozen kan worden

–       gevaar voor traagheid vanuit centraal als de balans daar naar doorslaat,.

–       Veelal nieuwe competenties nodig om dit goed op te zetten

–       Het zorgt nog steeds voor menging van centraal gestuurde ontwikkelingen en individuele keuzes.

–       Hoe weet je vooraf welke applicaties individuen vooraf willen gebruiken? Of kun je dit met een wijzigingsproces goed oplossen?

Alle commentaar en aanvullingen welkom.

Bron: Wie neemt de Lead (Surf 2012), http://www.surfsites.nl/cloud/download/Stappenplan/Stap4_Persoonijkcorporate.pdf

Advertenties

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Afbeelding

Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt van een google dienst waarin uw data staat zoals google drive of gmail) publiek te maken, aan te passen of te distribueren. Schrijft u in op Gmail of een andere Google dienst (Android telefoons? Of Play Store?) ,dan geeft u automatisch Google (en haar partners) een vrijbrief om uw data aan te passen, te communiceren, te delen of publiek te maken! Niet alleen voor bestaande diensten maar ook voor mogelijke nieuwe diensten.

Volgens de Service voorwaarde van Google die u automatisch ondertekend bij het inschrijven op een dienst zoals Gmail of Google Apps valt u ook standaard onder het volgende citaat uit de voorwaarden;

Wanneer u inhoud uploadt naar, of anderszins toevoegt aan, onze Services verleent u Google (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren

In deze blog zijn de actuele algemene service voorwaarden van Google opgenomen. Gemarkeerd met “vet” staan de bijzonderheden. Mijn reactie is opgenomen in “cursief vet”. Het is maar dat u het weet.

—————-

Servicevoorwaarden van Google

Welkom bij Google!

Hartelijk dank dat u onze producten en services (‘Services’) gebruikt. De Services worden geleverd door Google Inc. (‘Google’), gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden [[phuijbers: Dus door in te schrijven voor een dienst zoals Gmail of een dienst te gebruiken valt u hier automatisch onder]] . Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Onze Services zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten (waaronder leeftijdsvereisten) van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende Services en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende Services gebruikt.

Onze Services gebruiken

U moet alle beleidsregels naleven die in de Services worden weergegeven.

Misbruik onze Services niet. Verstoor onze Services bijvoorbeeld niet en probeer de Services niet te openen via een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. U mag onze Services alleen gebruiken op de wettelijk toegestane wijze, van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot exporteren en herexporteren daaronder begrepen. We kunnen de levering van onze Services aan u opschorten of stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken. [[phuijbers: Dienstverlening kan worden stopgezet als Google dit wil bij afwijking op voorwaarden]]

Door uw gebruik van onze Services verkrijgt u niet automatisch intellectuele-eigendomsrechten op onze Services of de inhoud die u opent. U mag inhoud uit onze Services niet gebruiken, tenzij u toestemming krijgt van de eigenaar van de inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht de merken of logo’s te gebruiken die in onze Services worden gebruikt. U mag de juridische informatie die in of bij onze Services wordt weergegeven, niet verwijderen, onleesbaar maken of aanpassen.

In onze Services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Google. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen inhoud beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we inhoud beoordelen, ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.

We kunnen u serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van de Services. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

Uw Google-account

U heeft mogelijk een Google-account nodig om sommige van onze Services te gebruiken. U kunt uw eigen Google-account maken of er kan een Google-account aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever of onderwijsinstelling. Als u een Google-account gebruikt dat door een beheerder aan u is toegewezen, kunnen andere of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en kan uw beheerder mogelijk toegang krijgen tot uw account of uw account uitschakelen.

Volg deze instructies als u ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account vaststelt.

Bescherming van privacy en auteursrecht

In het Privacybeleid van Google wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Services gebruikt. Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Google die gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze privacybeleidsregels.

We reageren op kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten en beëindigen accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden, in overeenstemming met het proces dat is uiteengezet in de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act.

We verstrekken informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als u van mening bent dat iemand uw auteursrechten schendt en ons hiervan op de hoogte wilt stellen, kunt u informatie over het indienen van auteursrechtklachten en het beleid van Google inzake het reageren op dergelijke auteursrechtklachten vinden in ons Helpcentrum.

Uw Inhoud in onze Services

Sommige van onze Services staan u toe inhoud toe te voegen. U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.

Wanneer u inhoud uploadt naar, of anderszins toevoegt aan, onze Services verleent u Google (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken (zoals afgeleide werken als gevolg van vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw inhoud beter werkt met onze Services), te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. [[phuijbers: Hiermee geeft u Google het recht uw data aan te passen en publiek te maken]]

De rechten die u verleent in deze licentie, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te promoten en te verbeteren en om nieuwe Services te ontwikkelen. [[phuijbers: Google geeft aan dat deze licentie beperkt is, het is niet dat Google alle data zomaar mag gebruiken, alhoewel.. Volgens dit deel gaat het alleen om data bedoeld voor het uitvoeren, promoten, verbeteren van services of ontwikkelen van nieuwe services. Alles wat Google dus al doet zoals het aanbieden van advertenties op basis van content of nog moet gaan bedenken valt hier dus onder. Als google bedenkt dat ze geografisch op google maps wil gaan weergeven welke mensen emailen over hun ouders dan moeten ze dat kunnen. Als ze geografisch willen laten zien hoe groot de gemiddelde contracten zijn met leveranciers of waar geschillen zich vooral voordoen dan moet dat kunnen. Wellicht toch een vrijbrief?]]

Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Services staakt [[phuijbers:  Eenmaal begonnen met het delen van informatie en er is volgens dit statement geen weg terug meer, in ieder geval niet voor alle data die u al heeft staan op uw google drive, in uw telefoon of op Gmail ]] (bijvoorbeeld voor een bedrijfsvermelding die u heeft toegevoegd aan Google Maps). Bepaalde Services kunnen u mogelijkheden bieden om toegang te verkrijgen tot inhoud die aan de betreffende Service is toegevoegd en deze te verwijderen. Bovendien bevatten sommige van onze Services voorwaarden of instellingen die de reikwijdte van ons gebruik van inhoud die is toegevoegd aan die Services verder beperken. Controleer of u over alle benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u toevoegt aan onze Services.

Meer informatie over hoe Google inhoud gebruikt en opslaat, kunt u vinden in het privacybeleid of in de aanvullende voorwaarden voor bepaalde Services. Als u feedback of suggesties voor onze Services indient, kunnen we uw feedback of suggesties gebruiken zonder enige verplichting aan u.

Over Software in onze Services

Wanneer een Service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op uw apparaat wanneer een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige Services kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

Google verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die Google aan u levert als onderdeel van de Services. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Google geleverde Services te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze Services of bijgeleverde software kopiëren, aanpassen, verspreiden, verkopen of leasen, en u mag de broncode van die software niet onderwerpen aan reverse-engineering of proberen deze te extraheren, tenzij dergelijke beperkingen bij de wet zijn verboden of u onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.

Open source-software is belangrijk voor ons. Bepaalde software die wordt gebruikt in onze Services, kan worden aangeboden onder een open source-licentie die we beschikbaar stellen aan u. De open source-licentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben boven sommige van deze voorwaarden.

Onze Services aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze Services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig stopzetten.

U kunt uw gebruik van onze Services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. Google kan ook op elk gewenst moment de levering van Services aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.

We zijn van mening dat uw gegevens uw eigendom zijn en dat het behouden van uw toegang tot dergelijke gegevens belangrijk is. Als we een Service stopzetten, geven we, waar redelijkerwijs mogelijk is, u een redelijke waarschuwing vooraf en de mogelijkheid informatie uit die Service te halen.

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden, doen Google en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de Services. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de Services, de specifieke functionaliteit van de Services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de Services om te voldoen aan uw behoeften. We leveren de Services als zodanig (‘as is’). [phuijbers: Google levert geen enkele garantie voor services, de betrouwbaarheid of de beschikbaarheid. Het goede nieuws is dat de uptime van Google aardig goed is, het slechte nieuws is dat dit wederom een vrijbrief is voor Google in de manier waarop zij omgaan met functionaliteit en beschikbaarheid]

Sommige rechtsgebieden stellen voorwaarden aan bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit. [phuijbers: Interressant statement, voor zover wettelijk toegestaan bieden ze geen enkele garantie, zelfs niet tot aan de deur]

Aansprakelijkheid voor onze Services

Indien wettelijk toegestaan, zijn Google en de leveranciers en distributeurs van Google niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade. [[phuijbers, Google wil geen enkel aansprakelijkheid accepteren behalve als ze wettelijk verplicht zijn dit wel te doen. Hiermee proberen ze in ieder geval dit zo goed mogelijk te minimaliseren voor zichzelf]

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Google en zijn leveranciers en distributeurs voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de Services (of, als we daarvoor kiezen, tot het opnieuw leveren van de Services aan u).

In alle gevallen zijn Google en zijn leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

We erkennen dat u in sommige landen wettelijke rechten kunt hebben als consument. Als u de Services gebruikt voor persoonlijke doeleinden, beperkt niets in deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van consumenten waarvan geen afstand kan worden gedaan door middel van een contract.

Zakelijk gebruik van onze Services

Als u onze Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal Google en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

Over deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden in de betreffende Service. [[phuijbers: google geeft zichzelf de vrijheid deze voorwaarden “on the fly” aan te passen. Binnen twee weken na posting door Google gaat u wederom automatisch accoord met de nieuwe voorwaarden. U moet zelf maar zorgen dat u weet wat er in staat. En bent u het er niet mee eens. Dan stopt u er toch gewoon mee?]]

Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een Service, moet u uw gebruik van die Service beëindigen. [[phuijbers: bent u het er niet mee eens, dan stopt u er toch gewoon mee? Zelfs als Google voorwaarden aanpast en u kunt hier niet mee uit de voeten, dan wordt u verplicht de nieuwe voorwaarden te accepteren, anders moet u met de dienst stoppen.]]

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Google en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

De rechtbanken in sommige landen passen de wetten van Californië niet toe op bepaalde soorten geschillen. Als u in een van die landen woont, zijn in gevallen waar de wetten van Californië niet worden toegepast, de wetten van uw land van toepassing op dergelijke geschillen die zijn gerelateerd aan deze voorwaarden. Anders gaat u ermee akkoord dat het recht van de Amerikaanse staat Californië, met uitzondering van de regels inzake internationaal privaatrecht van Californië, voor zover wettelijk toegestaan van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met, deze voorwaarden of de Services. Als de rechtbanken in uw land u niet toestaan in te stemmen met de jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Santa Clara County, Californië, VS, zijn uw lokale jurisdictie en locatie van toepassing op dergelijke geschillen die zijn gerelateerd aan deze voorwaarden. Anders zullen alle rechtszaken met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Services, exclusief worden gevoerd in de federale of staatsrechtbanken van Santa Clara County, Californië, V.S., en stemmen u en Google in met de bevoegdheid van die rechtbanken.

——

Pascal Huijbers

http://www.cloudplaats.com

Mobiele Cloud Computing “Cloud on Things”

AfbeeldingNieuwste en meest belangrijke trend op dit moment is, wat mij betreft, die van “mobile cloud computing” ofwel mobiele cloud” ofwel “het gebruik van cloud diensten vanaf elk (mobiel) apparaat”.

Aan de gebruikerskant is er een verschuiving gaande van PC’s naar devices. TV’s worden intelligenter, Telefoons worden intelligenter en de browser komt op elk apparaat. Voorbeelden hiervan zijn ten over, De google Chrome laptop is bijvoorbeeld net gelanceerd met daarop “slechts” een browser, het besturingssysteem is hierbij zelfs van Google (Google OS/Chromium). Het zal niet meer lang duren of er komen Google OS USB sticks uit die fungeren als een minipc, net als de google chrome laptops. De google chromebox bestaat overigens al maar is alleen nog wat prijzig en niet in nederland verkrijgbaar.
Een ander initiatief is de Google TV waarbij je de browser direct toont met apps op je TV of beamer. In deze lijn hebben we ook al enige tijd de android Mini PC’s wat vaak android op een soort van USB stick zijn die je in je TV steekt of waarbij je een HDMI kabel in de stick steekt. De smart tv’s zullen de volgende hype zijn na de 3d televisies. Dell CEO “Michael Dell” gaf in een recent interview aan dat de PC markt op een dood spoor zit en er een varieteit aan besturingssystemen en devices komt, zijnde anders dan een PC. Ook hij ziet het idee van een dongle met een besturingssysteem als komende ontwikkeling. Als je het hebt over toegang dan gaat het eigenlijk maar over een device met minimaal deze drie functionaliteiten;
1) Een scherm (in elk formaat – beamers, tv’s, Ipads, Monitor, etc)
2) Een invoerapparaat (spraak, toetsenbord en alle varianten hierop
3) Een internetverbinding (bekabeld, wifi, 3G/4G etc)

Dit “Drieluik” van functionaliteiten maakt de “Cloud on Things” mogelijk. Naast toegang via elk device (met minimaal een browser en een set aan locale apps) heb je dan wel functionaliteit nodig. De ontwikkeling hier is eenvoudig .. “Cloud!”

Alle functionaliteit zal op termijn verhuizen naar een Cloud dienst, dit kan gaan om software applicaties die veelal server based zijn (en nu vaak al in de cloud staan) tot de van oudsher lokale apps die ook gestreamed kunnen worden vanuit cloud providers naar je lokale device.

Met IT als commodity waarbij Cloud een belangrijke invulling geeft en de snelle ontwikkeling van toegangsdevices wordt de “Cloud on Things” sneller mogelijk dan menigeen nu denkt.

Clateway draagt inmiddels bij door het leveren van de Cloud Store App voor het kopen van je cloud diensten vanaf elk apparaat (Cloudplaats en Cloudplaats.com) en het binnenkort te lanceren CloudDesktop waarbij je vanaf elk (mobiel) apparaat toegang krijgt tot je online cloud apps. Wat mij betreft kernelementen voor de verdere doorontwikkeling van de “Cloud on Things” .

 

Interessante link over Mobile Cloud Computing op: http://searchcloudcomputing.techtarget.com/tip/Enterprises-usher-in-mobile-cloud-computing